ssbs banner2

Vårt mål är:

 • Att arbetsmiljöverksamheten skall ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, dvs. arbetsmiljöfrågorna skall behandlas direkt i anslutning till de vardagliga frågorna.
 • Att redan vid projektering, anbudsgivning och planering beakta arbetsmiljön.
 • Organisera byggandet och arbetsplatsen på ett sådant sätt att arbetsfördelningen är klar och tydlig.
 • Vid etablering lyfta fram arbetsmiljöfrågorna samt ordna fasta och klara rutiner för igångsättandet, drift och uppföljning av arbetsmiljöarbetet.
 • Utbilda och informera alla berörda om arbetsgivaransvarets omfattning, innebörd och konsekvenser.
 • Att ingen skall behöva drabbas av ohälsa eller skador pga. arbetet.
 • Att lösa arbetsuppgifter på ett för sina medarbetare arbetsmiljöriktigt sätt.
 • Att nyanställda skall få erforderlig introduktion och instruktion.
 • Att arbetsmiljösynpunkter skall beaktas vid inköp av maskiner och annan utrustning.
 • Att personlig skyddsutrustning skall finnas och användas i erforderlig utsträckning.

En god arbetsmiljö minskar inte bara riskerna för olycksfall, förslitningsskador och annan ohälsa i arbetet. Det bidrar dessutom till att skapa trygghet i det dagliga arbetet, engagemang, arbetsglädje och trivsel samt på längre sikt större arbetstillfredsställelse och därigenom ökade möjligheter till personlig utveckling.

En bra arbetsmiljö är således både god ekonomi och god personalvård. Samtidigt bidrar en sådan arbetsmiljö till ett ökat kvalitetstänkande, vilket ger en av grundförutsättningarna för en bra produktion. En god arbetsmiljö stämmer väl överens med vår strategi "Rätt från början".

I vår verksamhet skall alla i företaget sträva efter att:

 • Tillämpa och förbättra energi och miljövänliga tillverknings och byggprocesser.
 • Tillgodose kundernas krav på god miljö avseende luft, ljud, ljus, värme, sundhet och trivsel.
 • Skapa förutsättningar för resurssnålhet i såväl tillverknings och byggprocessen som i nyttjandet och förvaltningen.
 • Utforma enkla och lättskötta tekniska system och utrustningar.
 • Varudeklarera byggmaterial och bedöma dessa ur hälsosynpunkt.
 • Undvika användning och spridning av långlivade naturfrämjande produkter.
 • Använda miljöanpassande material, metoder och utrustningar för att befrämja det naturliga kretsloppets fysiska utrymme och mångfald.
 • Främja källsortering av sopor och använda återvinningsbart byggmaterial och emballage.

 

Login Form